گزارش مانده حساب مشتری


یک گزارش مانده مشریان، در سطح شعبه که امکان گزارشگیری از تمامی مشتریان دارای سوابق را دارا می باشد. از امکانات ویژه این گزارش، نمایش میزان کل فروش، تخفیفات، برگشتی، تخفیفات برگشتی، بدهکاری و بستانکاری، مجموع پرداختی ها و مانده مشتری و برای راحتی و یا تغییر فرم گزارش، خروجی بصورت اکسل نیز وجود دارد. در واقع کل گردش عملیاتی مالی هر مشتری که دارای سوابق خرید باشد قابل نمایش است.