آنالیز ویزیت عملکرد فروش


یک گزارش جامع جهت آنالیز عملکرد فروش ویزیتورها در مسیر، که با تعیین یک بازه زمانی برای گذارشگیری و تعیین شعبه و ویزیتور مورد نظر یک گزارش کامل از نحوه فروش و عملکرد بازاریاب به دست می آید. با نمایش مشتریان داخل مسیر بازاریاب در یک بازه زمانی خواص می توان تعداد سفارشات گرفته شده، مبلغ سفارشات و تصاویر گرفته شده از مشتریان را مشاهده کرده و در نهایت می توان خط سیر ویزیتور را با مسیر ویزیت مقایسه نمود.