مدیریت انبار


در قسمت مدیریت انبارها کلیه اسناد مکانیزه و یا دستی ثبت شده در سیستم را کنترل نمایید. علاوه برآن می توان گزارشی جامع از تمامی اسناد ثبت شده به تفکیک انبار و شعبه در نوع سندهای خرید، برگشت از خرید، انتقال بین انبار و ... را مشاهده نمایید.