مسیربندی فروش


قابلیت مسیربندی عوامل فروش بصورت کاملا مکانیزه و هوشمند از روی نواحی رسم شده روی نقشه، قابلیت شناسایی خیابان ها و راه ها برای تعیین سریع ترین و کوتاه ترین مسیر با توجه به پیاده یا سواره بودن عوامل فروش.