گزارشات فروش و آنالیزی روی نقشه


یک گزارش جامع ریالی از عملکرد کل شعبه که امکان گزارشگیری بصورت روز به روز و یا بازه های زمانی خاص را فراهم می آورد. با ویژگی های منحصر به فرد این ابزار می توان گزارشاتی در سطح فاکتور، مشتری، تاریخ، ویزیتور، تحویل دهنده و ... را تهیه نمود علاوه بر آن کلیه گزارشات قابل نمایش روی نقشه و قابل مقایسه بصورت نموداری می باشند.