ناحیه بندی روی نقشه


ناحیه بندی یکی از عوامل موثر بر کنترل مسیرهای فروش بازاریابان می باشد که با استفاده از نرم افزار مدیریت اطلاعات مکانی ثید می توانید به طور نامحدود در لایه های مختلف اقدام به رسم ناحیه نموده و از همین نواحی رسم شده جهت مسیربندی های ویزیت بازاریابان و یا گزارشگیری های مختلف فروش و نمایش مشتریان فعال در ناحیه استفاده نمایید.