برنامه ریزی توزیع و مدیریت توزیع


با نرم افزار توزیع ثید محل تحویل سفارشات خود را روی نقشه ببینید و بر اساس تراکم آنها بهترین برنامه ریزی توزیع را برای مامورپخش های خود انجام دهید، براساس ظرفیت حجمی و وزنی خودرو و توزیع نیز حجم و وزن سفارشات آماده توزیع حداکثر استفاده از هوشمندی نرم افزار توزیع ثید اجازه دهید بهترین مسیرهای توزیع به شما پیشنهاد شود. تعیین خط سیر هوشمند بهینه جهت تحویل فاکتورها باعث کاهش مسیر توزیع و زمان توزیع شما میشود. سیستم هوشمند ثید این امکان را به شما می دهد تا بتوانید جهت تحویل فاکتورها اولویت بندی تعیین کنید و مسیر حرکت ماشین توزیع و مامورپخش را از قبل تعیین نمایید.